Απομυθοποίηση των αιτίων της κρίσης – Τ. Φωτόπουλος

Παγκοσμιοποίηση ή Ιμπεριαλισμός; (2)

Παγκοσμιοποίηση ή Ιμπεριαλισμός; – Τάκης Φωτόπουλος

Η απάτη για την Ε.Ε. – Τάκης Φωτόπουλος (Ανταλλαγή μεταξύ μπλοκερ της Περιεκτικής Δημοκρατίας και του Επαμ)